Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         


AKTUALNOŚCI


REGULAMINY NABORU WNIOSKÓW!
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminami naboru wniosków do konkursów na dofinansowanie projektów składanych w naborach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Regulaminy są integralnymi załącznikami do ogłoszenia konkursu na wybór operacji i będą zamieszczone wraz z publikacją informacji o ogłoszeniu naboru wniosków na naszej stronie internetowej.
 
Regulaminy zawierają m.in. przedmiot naboru wniosków, termin, miejsce i formę składania wniosków, szczegółowe warunki i kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów i oświadczeń, dopuszczalne poziomy wsparcia, pouczenie o środkach odwoławczych itp.
 
Na szczególną uwagę zasługują dwa ważne aspekty Regulaminu, z którymi obowiązkowo powinni zapozać się składający wnioski. Pierwszy dotyczy czasu realizacji operacji - Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ustaliła maksymalny czas realizacji planowanej operacji, który będzie równy 12 miesiącom od dnia podpisania umowy. Za ostateczny termin złożenia wniosku o płatność ostateczną ustala się datę 31 maja 2018 roku
 
Drugi ważny aspekt to oświadczenia składane wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie danego kryterium. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, niezbędne jest złożenie stosownych Oświadczeń wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie danego kryterium zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej. Wzory Oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów znajdują się na naszej stronie internetowej w sekcji Wzory wniosków i oświadczenia. Dobre i rzetelne udokumentowanie danego kryterium lokalnego skutkować będzie przyznaniem punktów.
 
 
 
 
Wiadomość napisana 10 listopada 2016 przez Administrator
KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROW 2014-2020
Zapraszamy do zapoznania się z "Kartą weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020". Wzór karty został opracowany przez MRiRW oraz ARiMR.  Każdy złożony wniosek do biura LGD będzie przechodził wstępną weryfikację. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosek zostanie odrzucony i nie dopuszczony do oceny punktowej.
 
Weryfikacja dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa. Proszę szczególnie zwrócić uwagę na Kryteria wyboru LGD - Dorzecze Wisły oraz Oświadczenia do kryteriów. Dobre i rzetelne udokumentowanie danego kryterium skutkować będzie przyznaniem punktów.
 
 
 
 
Wiadomość napisana 08 listopada 2016 przez Administrator
FORMULARZ - OŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARZE LSR OD CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY
W ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych życia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły będzie oceniać spełnienie kryterium "Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność na obszarze LSR od co najmniej 6 miesięcy".
 
W celu spełnienia warunków powyższego kryterium Wnioskodawca składa oświadczenie  i dokumenty potwierdzające siedzibę firmy na obszarze LGD (odpis z KRS, wydruk z CEIDG). 
 
Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia i załączonych do oświadczenia dokumentów. Wypełnione oświadczenie należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”.
 
 
 
Wiadomość napisana 08 listopada 2016 przez Administrator
FORMULARZ - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA
W ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz Przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły będzie mogło przyznać punkty za kryterium "Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy".
 
W celu spełnienia warunków powyższego kryterium Wnioskodawca składa oświadczenie, do którego musi przedłożyć dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być wydany przez państwową instytucję, przedsiębiorstwo zaopatrzenia publicznego lub urząd skarbowy. Musi on zawierać następujące informacje: imię i nazwisko użytkownika, aktualny adres, datę.
 
Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia i załączonych do oświadczenia dokumentów. Wypełnione oświadczenie należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”.
 
 
 
Wiadomość napisana 08 listopada 2016 przez Administrator
FORMULARZ - OŚWIADCZENIE DO PRZYNALEŻNOŚCI O GRUPY DEFAWORYZOWANEJ
W ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych oraz Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przewidziano premiowanie 2 pkt. wnioskodawców, którzy przedstawią oświadczenie, że przynależą do tzw. grupy defaworyzowanej, którą stanowią osoby do 29 roku życia (w tym studenci i absolwenci), ze względu na odpływ szczególnie młodych i wykształconych osób do większych aglomeracji miejskich.
 
Wybór tej grupy wynikał z konsultacji społecznych oraz danych zawartych w statystykach. Zdecydowana większość ankietowanych przy tworzeniu LSR wskazała osoby młode oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, jako grupę, która wymaga szczególnego wsparcia. 
 
Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. Wypełnione oświadczenie o przynależności do grupy defaworyzowanej należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”.
 
 
 
Wiadomość napisana 07 listopada 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.